Darperir gan
Menter a Busnes

Rheolau ac Amodau

 • Bwriad y gystadleuaeth yma yw cefnogi datblygiadau busnes cyffrous gan gwmnïau sydd yntauar fin cychwyn neu sydd wedi bod mewn bodolaeth ers hyd at 5 mlynedd (1af Awst 2007).

 • Os yw’r datblygiad o fewn cwmni sy’n bodoli yn barod gall fod yn is-gwmni neu’n adain neu hyd yn oedyn gynnyrch neu wasanaeth newydd.

 • Bydd y panel yn chwilio am ddatblygiadau cyffrous sydd â potensial i lwyddo ac sy’n amlygu ysbrydmentergarwch Y Cymry. Eleni cynigir dwy wobr bendant. Bydd enillydd y prif gystadleuaeth yn derbyn £5,000at ddibenion sefydlu neu datblygu’r busnes, ac hefyd bydd gwobr o £2,000 ar gyfer yr ymgais orau gan bersonifanc rhwng 16 a 25 oed (fydd hefyd yn gymwys ar gyfer y Brif wobr) Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhywun sy’n siarad Cymraeg ac sydd am fyw a gweithio yng Nghymru (ac eithrio staff Menter a Busnes, LlywodraethCymru a Chwmni Telesgôp).

 • Agored i unrhyw fath o syniad busnes (dyfais, cynnyrch, gwasanaeth, ayyb).

 • Mae hawl i gyflwyno mwy nag un ymgais os dymunir.

 • Mae canllawiau gwobrwyo’r beirniaid yn syml iawn: “Syniad busnes da sydd yn debygol o lwyddo”. Ar gyfery categori bobl ifanc byddai’r panel yn ystyried gwobrwyo syniad neu gynllun sydd angen ei ddatblygu ymmhellach a lle byddai’r wobr yn gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i wireddu hynny.

 • Gellir cystadlu fel unigolyn, partneriaeth, cwmni neu grŵp o bobl – ond mae’n rhaid nodi enw’rprif berson cyswllt.

 • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 6ed o Orffennaf 2012. Ceisiadau i’w hanfon atMenter a Busnes, Uned 3, Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AH neu’n electroneg:eirian.davies@menterabusnes.co.uk

 • Bydd rhestr fer yn cael ei llunio gan banel o feirniaid.

 • Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn y ceisiadau yn cael ei gadw’n hollol gyfrinachol. Fe ddychwelirpob ymgais aflwyddiannus.

 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer fod yn bresennol i’r rownd derfynol ar faes Eisteddfod GenedlaetholBro Morgannwg, dydd Mercher 8fed o Awst am 11.30 o’r gloch.

 • Bydd y rownd derfynol yn cymryd tua 30 munud yng nghwmni gwesteion o’r byd busnes fel cynulleidfa.Mae’r digwyddiad cyfan i’w gynnal rhwng 11.30 a 1.30yp.

 • Fe fydd y rhai ar y rhestr fer yn cael eu cyfweld ar ffilm ar gyfer dibenion y gystadleuaeth yn unig ac fe fydddarn byr o ffilm (2-3 munud) yn cael ei ddangos fel rhan o’r rownd derfynol.

 • Ar ôl dangos y ffilm bydd yr ymgeiswyr yn cael cyfle i wneud ‘pitch’ 2 funud i banel o bobl fusnes – yn dweudpam mai eu syniad busnes nhw ddylai gael yr arian. Yna bydd y panel yn cael cyfle i holi’r ymgeiswyr am tua3 munud cyn dewis yr enillwyr. Mae’r panel yn cynnwys; Elin Rhys (Cwmni Telesgôp, Abertawe), Janet Davies(Cmwni Prysg, Caerdydd), Eryl Williams (cwmni Asbri Golf,Caerffili), Carwyn Adams (Caws Cenarth a Salonienillyddllynedd).

 • Fe fydd enillydd neu enillwyr unrhyw wobr ariannol yn arwyddo cytundeb i ymrwymo i wario’r arian ar yr hynfwriadwyd (mae copi o’r cytundeb ar gael).

Camau Nesaf